അടയ്ക്കുക

സ്ഥാനാർത്ഥി ചെലവ് സംഗ്രഹം- ജനറൽ ഇലക്‌ഷൻ 2019

സ്ഥാനാർത്ഥി ചെലവ് സംഗ്രഹം
എച്ച് പി സി സ്ഥാനാർഥിയുടെ പേര് ചെലവ് കണക്ക്
14 – കോട്ടയം തോമസ് ചാഴികാടൻ ഡൌൺലോഡ് (861 കെ ബി)
14 – കോട്ടയം വി എൻ വാസവൻ ഡൌൺലോഡ് (1389 കെ ബി)
14 – കോട്ടയം അഡ്വ: പി സി തോമസ് ഡൌൺലോഡ് (647 കെ ബി)
14 – കോട്ടയം ഇ വി പ്രകാശ് ഡൌൺലോഡ് (641 കെ ബി)
14 – കോട്ടയം ഇഗ്നിഷ്യസ് ഇല്ലിമൂട്ടിൽ ഡൌൺലോഡ് (678 കെ ബി)
14 – കോട്ടയം തോമസ് നിധേരി ഡൌൺലോഡ് (704 കെ ബി)