അടയ്ക്കുക

വ്യവസായം വാണിജ്യം

ബഹു. വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ് വ്യവസായ-വാണിജ്യ വകുപ്പിൻറെ തലവൻ. ഭരണപരമായ നേതൃത്വം അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി (വ്യവസായം) വഹിക്കുന്നു.
വ്യവസായ-വാണിജ്യ വകുപ്പിനെ തലവനായ വ്യവസായ വാണിജ്യ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം വികാസ് ഭവന്‍ സമുച്ചയത്തിലാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ബഹുമുഖമായ വ്യവസായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും പുതിയ സംരംഭങ്ങളെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുകയും, സ്പോൺസർ ചെയ്യുകയും, സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുകയും, സൂക്ഷ്മ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം വ്യവസായങ്ങൾക്കും, പരമ്പരാഗത വ്യവസായങ്ങൾക്കും, ആവശ്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അധികാരം വ്യവസായ വാണിജ്യ ഡയറക്ടറിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. വ്യവസായ-വാണിജ്യ ഡയറക്ടറുടെ കീഴിൽ 14 ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങളെ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലും, മഞ്ചേരിയിലും ഉള്ള സി.എഫ്.എസ്. സി. കളും തിരുവനന്തപുരം വെള്ളയമ്പലത്ത് ഡോകുമെന്‍റെഷന്‍ സെന്‍ററും പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു.

ഡൌൺലോഡ്സ്‌ :

ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം – രൂപരേഖ(പി.ഡി.എഫ്. 4.96 MB)