വാർത്തകൾ

ചിത്രങ്ങളില്ല
ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് പുതിയ വെബ്സൈറ്റ്

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി: 06/06/2018

കോട്ടയം ജില്ലയെക്കുറിച്ചു മലയാളത്തിൽ അറിയാൻ പുതിയ വെബ്സൈറ്റ്. കാഴ്ച വൈകല്യമുള്ളവർക്കു കൂടി വിവരങ്ങൾലഭ്യമാകുന്ന വിധത്തിൽ കോട്ടയം ഇൻഫർമാറ്റിക് സെന്റർ ദ്വിഭാഷയിൽ തയാറാക്കിയ, ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് കലക്ടർ…

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ