ജനസംഖ്യാകണക്ക്

ജനസംഖ്യാകണക്ക്
തലക്കെട്ട് തീയതി ഡൌണ്‍ലോഡ് / ലിങ്ക്
ജനസംഖ്യ ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 31/03/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(1 MB)
കോട്ടയം ജില്ല ജനസംഖ്യ 29/03/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(875 KB)
താലൂക്ക് ജനസംഖ്യ 31/03/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(644 KB)
മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ജനസംഖ്യ 31/03/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(390 KB)