പ്രഖ്യാപനം

പ്രഖ്യാപനം
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
പട്ടിത്താനം – മണർകാട് ബൈ പാസ് 11 (1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ

പട്ടിത്താനം – മണർകാട് ബൈ പാസ് 11 (1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ

08/11/2019 31/12/2019 കാണുക (85 KB) document(568) (77 KB)
ആർ വി ജംഗ്ഷൻ – പുലിയന്നൂർ സ്ഥലമേറ്റടുക്കൽ സംബന്ധിച്ച് ശ്രീ. സാജൻ പി .എം നുള്ള നഷ്ടപരിഹാര നിർണയ നോട്ടീസ്

ആർ വി ജംഗ്ഷൻ – പുലിയന്നൂർ സ്ഥലമേറ്റടുക്കൽ സംബന്ധിച്ച് ശ്രീ. സാജൻ പി .എം നുള്ള നഷ്ടപരിഹാര നിർണയ നോട്ടീസ്

05/11/2019 31/12/2019 കാണുക (60 KB)
ആർ വി ജംഗ്ഷൻ – പുലിയന്നൂർ സ്ഥലമേറ്റടുക്കൽ സംബന്ധിച്ച് ശ്രീ. കെ . ആർ നാരായണൻറെ അന്തരാവകാശികൾക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാര നിർണയ നോട്ടീസ്

ആർ വി ജംഗ്ഷൻ – പുലിയന്നൂർ സ്ഥലമേറ്റടുക്കൽ സംബന്ധിച്ച് ശ്രീ. കെ . ആർ നാരായണൻറെ അന്തരാവകാശികൾക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാര നിർണയ നോട്ടീസ്

05/11/2019 31/12/2019 കാണുക (62 KB)
കടുത്തുരുത്തി ബൈപാസ് സ്ഥലമേറ്റടുക്കൽ സംബന്ധിച്ച് നഷ്ടപരിഹാര നിർണയ നോട്ടീസ്

കടുത്തുരുത്തി ബൈപാസ് സ്ഥലമേറ്റടുക്കൽ സംബന്ധിച്ച് നഷ്ടപരിഹാര നിർണയ നോട്ടീസ്

05/11/2019 31/12/2019 കാണുക (57 KB)
പട്ടിത്താനം-മണര്‍കാട് ബൈപ്പാസ് വിജ്ഞാപനം

പട്ടിത്താനം-മണര്‍കാട് ബൈപ്പാസ് വിജ്ഞാപനം

04/11/2019 30/11/2019 കാണുക (85 KB) SIA report pattithanam manarcad (77 KB)
അതിരമ്പുഴ ടൗൺ വികസനം – ഫോം 9 നോട്ടീസ് സംബന്ധിച്ച്

അതിരമ്പുഴ ടൗൺ വികസനം – ഫോം 9 നോട്ടീസ് സംബന്ധിച്ച്

30/10/2019 30/11/2019 കാണുക (5 MB)
റെയിൽ പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ – ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ സംബന്ധിച്ച്

റെയിൽ പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ – ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ സംബന്ധിച്ച്

19/09/2019 30/11/2019 കാണുക (1,007 KB)
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ബൈപ്പാസ്- സാമൂഹികാഘാത പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട്

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ബൈപ്പാസ്- സാമൂഹികാഘാത പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട്

06/09/2019 30/11/2019 കാണുക (5 MB) റിപ്പോര്‍ട്ട് (7 MB)
ശേഖരം