അടയ്ക്കുക

പ്രഖ്യാപനം

പ്രഖ്യാപനം
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
മുളന്തുരുത്തി – ചെങ്ങന്നൂർ റെയിൽ പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ സംബന്ധിച്ച്

മുളന്തുരുത്തി – ചെങ്ങന്നൂർ റെയിൽ പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ സംബന്ധിച്ച്

20/07/2021 31/08/2021 കാണുക (639 KB)
കടപ്ലാമറ്റം ടെക്നിക്കൽ സ്കൂൾ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിദഗ്ദ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട്

കടപ്ലാമറ്റം ടെക്നിക്കൽ സ്കൂൾ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിദഗ്ദ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട്

10/07/2021 31/08/2021 കാണുക (716 KB)
അക്കരപ്പാടം അപ്പ്രോച് റോഡ് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ സംബന്ധിച്ച വിദഗ്ദ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട്

അക്കരപ്പാടം അപ്പ്രോച് റോഡ് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ സംബന്ധിച്ച വിദഗ്ദ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട്

07/07/2021 31/08/2021 കാണുക (808 KB)
19(1) മാക്കേകടവ് – നേരേകടവ് പാലം അപ്പ്രോച് റോഡ് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൻറെ ഡിക്ലറേഷൻ

19(1) മാക്കേകടവ് – നേരേകടവ് പാലം അപ്പ്രോച് റോഡ് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൻറെ ഡിക്ലറേഷൻ

07/07/2021 31/08/2021 കാണുക (205 KB)
ലളിതാംബിക അന്തർജ്ജനം കൾച്ചറൽ കോംപ്ലക്സ് സംബന്ധിച്ച്

ലളിതാംബിക അന്തർജ്ജനം കൾച്ചറൽ കോംപ്ലക്സ് സംബന്ധിച്ച്

07/07/2021 31/08/2021 കാണുക (346 KB) document(7) (332 KB) document(5) (80 KB)
ശേഖരം