അടയ്ക്കുക

പ്രഖ്യാപനം

പ്രഖ്യാപനം
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
എസ്. ഐ . എ. ഡ്രാഫ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട്

എസ്. ഐ . എ. ഡ്രാഫ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട്

27/10/2020 31/12/2020 കാണുക (4 MB)
അക്കരപ്പാടം അപ്രോച്ച് റോഡ്- 4(1) ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം- സംബന്ധിച്ച്

അക്കരപ്പാടം അപ്രോച്ച് റോഡ്- 4(1) ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം- സംബന്ധിച്ച്

21/10/2020 31/12/2020 കാണുക (223 KB)
കടപ്ലാമറ്റം ടെക്നിക്കല്‍ ഹൈസ്കൂളിനു വേണ്ടിയുളള സ്ഥലമെടുപ്പ്- 4(1) വിജ്ഞാപനം- സംബന്ധിച്ച്

കടപ്ലാമറ്റം ടെക്നിക്കല്‍ ഹൈസ്കൂളിനു വേണ്ടിയുളള സ്ഥലമെടുപ്പ്- 4(1) വിജ്ഞാപനം- സംബന്ധിച്ച്

21/10/2020 31/12/2020 കാണുക (227 KB)
4(1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ

4(1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ

21/10/2020 31/12/2020 കാണുക (122 KB)
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 .സംവരണ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 .സംവരണ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ

14/10/2020 30/11/2020 കാണുക (51 KB) GE 2020 – Reservation GPs (200 KB) GE 2020 – Reservation District Panchayath (28 KB)
ആർ. ആർ. പാക്കേജ് പട്ടിത്താനം – മണർകാട്

ആർ. ആർ. പാക്കേജ് പട്ടിത്താനം – മണർകാട്

12/10/2020 30/11/2020 കാണുക (712 KB)
11(1)വിജ്ഞാപനം ഈരാറ്റുപേട്ട ബൈപ്പാസ്

11(1)വിജ്ഞാപനം ഈരാറ്റുപേട്ട ബൈപ്പാസ്

12/10/2020 30/11/2020 കാണുക (193 KB)
എസ് .ഐ .എ – ഏറ്റുമാനൂർ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ പ്രൊജക്റ്റ് – ഡ്രാഫ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട്

എസ് .ഐ .എ – ഏറ്റുമാനൂർ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ പ്രൊജക്റ്റ് – ഡ്രാഫ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട്

06/10/2020 30/11/2020 കാണുക (1 MB)
ജി .ഒ (പി) നം .70/2020/RD

ജി .ഒ (പി) നം .70/2020/RD

01/10/2020 30/11/2020 കാണുക (140 KB)
ഫോം നമ്പർ :9

ഫോം നമ്പർ :9

15/09/2020 31/10/2020 കാണുക (519 KB)
ശേഖരം