പ്രഖ്യാപനം

തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
നാഗമ്പടം ആർ .ഒ . ബി റിപ്പോർട്ട്

നാഗമ്പടം ആർ .ഒ . ബി റിപ്പോർട്ട്

08/03/2019 31/03/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (900 KB)
മുളന്തുരുത്തി – ചെങ്ങന്നൂര്‍ റെയില്‍പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കല്‍ – സംബന്ധിച്ച്

മുളന്തുരുത്തി – ചെങ്ങന്നൂര്‍ റെയില്‍പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കല്‍ – സംബന്ധിച്ച്

08/03/2019 31/03/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (629 KB) 2019030822 (746 KB) 2019030852 (65 KB)
എൽ . എ. കാഞ്ഞിരം പാലം – എസ്.ഐ .എ റിപ്പോർട്ട്

എൽ . എ. കാഞ്ഞിരം പാലം – എസ്.ഐ .എ റിപ്പോർട്ട്

12/02/2019 31/03/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (3 MB)
അതിരമ്പുഴ ടൌണ്‍ വികസനം-11(1) വി‍ഞ്ജാപനം

അതിരമ്പുഴ ടൌണ്‍ വികസനം-11(1) വി‍ഞ്ജാപനം

08/02/2019 31/03/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (147 KB)
ശേഖരം