അടയ്ക്കുക

പ്രഖ്യാപനം

പ്രഖ്യാപനം
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
കുറുപ്പന്തറ ആർ .ഓ .ബി – എസ് .ഐ .എ റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്

കുറുപ്പന്തറ ആർ .ഓ .ബി – എസ് .ഐ .എ റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്

20/01/2020 29/02/2020 കാണുക (91 KB)
മാക്കേകടവ് – നേരേകടവ് റോഡിൻറെ എസ്. ഐ .എ ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട്

മാക്കേകടവ് – നേരേകടവ് റോഡിൻറെ എസ്. ഐ .എ ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട്

10/01/2020 29/02/2020 കാണുക (2 MB)
തീരദ്ദേശ പരിപാലന നിയമ ലംഘനം നടത്തിയ കെട്ടിടങ്ങളുടെ പട്ടിക

തീരദ്ദേശ പരിപാലന നിയമ ലംഘനം നടത്തിയ കെട്ടിടങ്ങളുടെ പട്ടിക

26/12/2019 29/02/2020 കാണുക (9 MB)
ടിപ്പര്‍ ലോറികളുടെ ഗതാഗതനിയന്ത്രണം

ടിപ്പര്‍ ലോറികളുടെ ഗതാഗതനിയന്ത്രണം

23/12/2019 31/01/2020 കാണുക (229 KB)
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ബൈപ്പാസ് 11(1) വിജ്ഞാപനം

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ബൈപ്പാസ് 11(1) വിജ്ഞാപനം

16/12/2019 31/12/2020 കാണുക (240 KB)
ഈരാറ്റുപേട്ട ബൈപാസ്സ് (റീച് -I)സംബന്ധിച്ച വിദഗ്ദ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട്

ഈരാറ്റുപേട്ട ബൈപാസ്സ് (റീച് -I)സംബന്ധിച്ച വിദഗ്ദ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട്

09/12/2019 31/01/2020 കാണുക (73 KB) document(96) (384 KB)
മുളന്തുരുത്തി – ചെങ്ങന്നൂർ റെയിൽവേ പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ സംബന്ധിച്ച്

മുളന്തുരുത്തി – ചെങ്ങന്നൂർ റെയിൽവേ പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ സംബന്ധിച്ച്

09/12/2019 31/01/2020 കാണുക (732 KB)
ശേഖരം