അടയ്ക്കുക

പ്രഖ്യാപനം

പ്രഖ്യാപനം
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
ഫോം 4 – ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം

ഫോം 4 – ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം

06/09/2021 31/10/2021 കാണുക (134 KB)
കരിമ്പുക്കയം കുടിവെള്ള പദ്ധതി-SIA കരട് റിപ്പോര്‍ട്ട് -സംബന്ധിച്ച്

കരിമ്പുക്കയം കുടിവെള്ള പദ്ധതി-SIA കരട് റിപ്പോര്‍ട്ട് -സംബന്ധിച്ച്

13/09/2021 31/10/2021 കാണുക (6 MB)
റെയില്‍പ്പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കല്‍- മുട്ടമ്പലം, മാഞ്ഞൂര്‍, അതിരമ്പുഴ വില്ലേജുകളിലെ 0.1388 ഹെക്ടര്‍ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത പഠനത്തിന്റെ കരട് റിപ്പോര്‍ട്ട്

റെയില്‍പ്പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കല്‍- മുട്ടമ്പലം, മാഞ്ഞൂര്‍, അതിരമ്പുഴ
വില്ലേജുകളിലെ 0.1388 ഹെക്ടര്‍ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള സാമൂഹ്യ
പ്രത്യാഘാത പഠനത്തിന്റെ കരട് റിപ്പോര്‍ട്ട്

18/09/2021 31/10/2021 കാണുക (3 MB)
കടപ്ലാമറ്റം ടെക്നിക്കല്‍ സ്കൂളിനു വേണ്ടിയുളള സ്ഥലമെടുപ്പിനായുളള 11(1) വിജ്ഞാപനം

കടപ്ലാമറ്റം ടെക്നിക്കല്‍ സ്കൂളിനു വേണ്ടിയുളള സ്ഥലമെടുപ്പിനായുളള 11(1) വിജ്ഞാപനം

24/09/2021 31/10/2021 കാണുക (177 KB)
ചങ്ങനാശ്ശേരി ഫ്ലൈ ഓവര്‍ നിര്‍മ്മാണത്തിനായി സ്ഥലമേറ്റെടുക്കുന്നതിനായുള്ള സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാത കരട് പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട്

ചങ്ങനാശ്ശേരി ഫ്ലൈ ഓവര്‍ നിര്‍മ്മാണത്തിനായി സ്ഥലമേറ്റെടുക്കുന്നതിനായുള്ള സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാത കരട് പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട്

30/09/2021 31/10/2021 കാണുക (2 MB)
അക്കരപ്പാടം അപ്രോച്ച് റോഡിനു വേണ്ടി യുളള സ്ഥലമെടുപ്പിനായി വിദഗ്ദ സമിതി റിപ്പോര്‍ട്ട് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടുളള നടപടിക്രമം

അക്കരപ്പാടം അപ്രോച്ച് റോഡിനു വേണ്ടി യുളള സ്ഥലമെടുപ്പിനായി വിദഗ്ദ സമിതി റിപ്പോര്‍ട്ട് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടുളള നടപടിക്രമം

29/07/2021 30/09/2021 കാണുക (71 KB)
നേരേകടവ്- മാക്കേക്കടവ് പാലം നിര്‍മ്മാണത്തിനായുളള സ്ഥലമെടുപ്പ്- പുനരധിവാസ പാക്കേജ് അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവ്

 നേരേകടവ്- മാക്കേക്കടവ് പാലം നിര്‍മ്മാണത്തിനായുളള സ്ഥലമെടുപ്പ്- പുനരധിവാസ പാക്കേജ് അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവ്

03/08/2021 30/09/2021 കാണുക (162 KB)
ലളിതാംബിക അന്തര്‍ജനം സ്മാരക സമുച്ചയം- സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഥാത പഠനം സംബന്ധിച്ച്

ലളിതാംബിക അന്തര്‍ജനം സ്മാരക സമുച്ചയം- സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഥാത പഠനം സംബന്ധിച്ച് 

04/08/2021 30/09/2021 കാണുക (566 KB)
കടപ്ലാമറ്റം ടെക്നിക്കല്‍ സ്കൂള്‍ – സാമൂഹികാഘാത പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട് വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള ജില്ലാ തല വിദഗ്ധസമിതി റിപ്പോര്‍ട്ട് അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവ്- സംബന്ധിച്ച്

കടപ്ലാമറ്റം ടെക്നിക്കല്‍ സ്കൂള്‍ – സാമൂഹികാഘാത പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട് വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള ജില്ലാ തല വിദഗ്ധസമിതി റിപ്പോര്‍ട്ട് അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവ്- സംബന്ധിച്ച്

11/08/2021 30/09/2021 കാണുക (96 KB)
11(1) വിജ്ഞാപനം സംബന്ധിച്ച്

11(1) വിജ്ഞാപനം സംബന്ധിച്ച്

11/08/2021 30/09/2021 കാണുക (157 KB)