അടയ്ക്കുക

പ്രഖ്യാപനം

പ്രഖ്യാപനം
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
ആർ .ഒ .ബി കുറുപ്പന്തറ 11(1) വിജ്ഞാപനം

ആർ .ഒ .ബി കുറുപ്പന്തറ 11(1) വിജ്ഞാപനം

21/07/2020 31/08/2020 കാണുക (203 KB)
കുറുപ്പന്തറ ആർ. ഓ .ബി. വിദഗ്ദ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട്

കുറുപ്പന്തറ ആർ. ഓ .ബി. വിദഗ്ദ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട്

27/05/2020 30/06/2020 കാണുക (509 KB)
ഫോം 9 നോട്ടീസ് : പട്ടിത്താനം – മണർകാട് ബൈ പാസ്സ് , പാലാ – കോഴാ റോഡ്

ഫോം 9 നോട്ടീസ് : പട്ടിത്താനം – മണർകാട് ബൈ പാസ്സ് , പാലാ – കോഴാ റോഡ്

17/03/2020 30/04/2020 കാണുക (3 MB) Form 9 Notice Pattithanam-manarcad bypass (2 MB)
ജി.ഒ (പി )നം.8/2020/RD

ജി.ഒ (പി )നം.8/2020/RD

06/02/2020 31/03/2020 കാണുക (145 KB)
പാലാ അവാർഡ് എൻക്വയറി നോട്ടീസ്

പാലാ അവാർഡ് എൻക്വയറി നോട്ടീസ്

07/02/2020 31/03/2020 കാണുക (916 KB)
മൂളതുരുത്തി -ചെങ്ങന്നൂർ റെയിൽപാത ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ സംബന്ധിച്ച ഫോം 9 നോട്ടീസ്

മൂളതുരുത്തി -ചെങ്ങന്നൂർ റെയിൽപാത ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ സംബന്ധിച്ച ഫോം 9 നോട്ടീസ്

07/02/2020 31/03/2020 കാണുക (801 KB)
മാക്കേക്കടവ്- നേരേകടവ് അപ്രോച്ച് റോഡ് നിര്‍മ്മാണത്തിനായുളള സ്ഥലമെടുപ്പ്- 11(1) വിജ്ഞാപനം

മാക്കേക്കടവ്- നേരേകടവ് അപ്രോച്ച് റോഡ് നിര്‍മ്മാണത്തിനായുളള സ്ഥലമെടുപ്പ്- 11(1) വിജ്ഞാപനം

24/02/2020 25/03/2020 കാണുക (350 KB)
തീരദ്ദേശ പരിപാലന നിയമ ലംഘനം നടത്തിയ കെട്ടിടങ്ങളുടെ പട്ടിക

തീരദ്ദേശ പരിപാലന നിയമ ലംഘനം നടത്തിയ കെട്ടിടങ്ങളുടെ പട്ടിക

26/12/2019 29/02/2020 കാണുക (9 MB)
മാക്കേകടവ് – നേരേകടവ് റോഡിൻറെ എസ്. ഐ .എ ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട്

മാക്കേകടവ് – നേരേകടവ് റോഡിൻറെ എസ്. ഐ .എ ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട്

10/01/2020 29/02/2020 കാണുക (2 MB)
കുറുപ്പന്തറ ആർ .ഓ .ബി – എസ് .ഐ .എ റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്

കുറുപ്പന്തറ ആർ .ഓ .ബി – എസ് .ഐ .എ റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്

20/01/2020 29/02/2020 കാണുക (91 KB)