അടയ്ക്കുക

പ്രഖ്യാപനം

പ്രഖ്യാപനം
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
കുറുപ്പന്തറ ആർ .ഓ .ബി – എസ് .ഐ .എ റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്

കുറുപ്പന്തറ ആർ .ഓ .ബി – എസ് .ഐ .എ റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്

20/01/2020 29/02/2020 കാണുക (91 KB)
മക്കേകടവ് – നേരേകടവ് വിദഗ്ദ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട്

മക്കേകടവ് – നേരേകടവ് വിദഗ്ദ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട്

24/01/2020 29/02/2020 കാണുക (1 MB)
ഈരാറ്റുപേട്ട ബൈ പാസ്സ് റീച്ച് 1 -11(1) വിജ്ഞാപനം

ഈരാറ്റുപേട്ട ബൈ പാസ്സ് റീച്ച് 1 -11(1) വിജ്ഞാപനം

24/01/2020 29/02/2020 കാണുക (536 KB)
മുളന്തുരുത്തി – ചെങ്ങന്നൂർ റെയിവേ പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ ഫോം – 9 നോട്ടീസ്

മുളന്തുരുത്തി – ചെങ്ങന്നൂർ റെയിവേ പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ ഫോം – 9 നോട്ടീസ്

29/01/2020 29/02/2020 കാണുക (340 KB)
ഈരാറ്റുപേട്ട ബൈപാസ്സ് സംബന്ധിച്ച്

ഈരാറ്റുപേട്ട ബൈപാസ്സ് സംബന്ധിച്ച്

30/01/2020 29/02/2020 കാണുക (4 MB)
ടിപ്പര്‍ ലോറികളുടെ ഗതാഗതനിയന്ത്രണം

ടിപ്പര്‍ ലോറികളുടെ ഗതാഗതനിയന്ത്രണം

23/12/2019 31/01/2020 കാണുക (229 KB)
മുളന്തുരുത്തി – ചെങ്ങന്നൂർ റെയിൽവേ പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ സംബന്ധിച്ച്

മുളന്തുരുത്തി – ചെങ്ങന്നൂർ റെയിൽവേ പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ സംബന്ധിച്ച്

09/12/2019 31/01/2020 കാണുക (732 KB)
ഈരാറ്റുപേട്ട ബൈപാസ്സ് (റീച് -I)സംബന്ധിച്ച വിദഗ്ദ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട്

ഈരാറ്റുപേട്ട ബൈപാസ്സ് (റീച് -I)സംബന്ധിച്ച വിദഗ്ദ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട്

09/12/2019 31/01/2020 കാണുക (73 KB) document(96) (384 KB)
കടുത്തുരുത്തി ബൈപാസ് സ്ഥലമേറ്റടുക്കൽ സംബന്ധിച്ച് നഷ്ടപരിഹാര നിർണയ നോട്ടീസ്

കടുത്തുരുത്തി ബൈപാസ് സ്ഥലമേറ്റടുക്കൽ സംബന്ധിച്ച് നഷ്ടപരിഹാര നിർണയ നോട്ടീസ്

05/11/2019 31/12/2019 കാണുക (57 KB)
ആർ വി ജംഗ്ഷൻ – പുലിയന്നൂർ സ്ഥലമേറ്റടുക്കൽ സംബന്ധിച്ച് ശ്രീ. കെ . ആർ നാരായണൻറെ അന്തരാവകാശികൾക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാര നിർണയ നോട്ടീസ്

ആർ വി ജംഗ്ഷൻ – പുലിയന്നൂർ സ്ഥലമേറ്റടുക്കൽ സംബന്ധിച്ച് ശ്രീ. കെ . ആർ നാരായണൻറെ അന്തരാവകാശികൾക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാര നിർണയ നോട്ടീസ്

05/11/2019 31/12/2019 കാണുക (62 KB)