അടയ്ക്കുക

ആശുപത്രികൾ

24 X 7 പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം

മുണ്ടൻകുന്ന്

ഫോണ്‍ : 0481-2551201
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.

24 X 7 പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം

ഏറ്റുമാനൂർ

ഫോണ്‍ : 0481-2535573
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.

24 X 7 പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം

പാറമ്പുഴ

ഫോണ്‍ : 0481-2770829
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.

24 X 7 പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം

അതിരമ്പുഴ

ഫോണ്‍ : 0481-2730095
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.

24 X 7 പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം

ബ്രഹ്മമംഗലം

ഫോണ്‍ : 04829-274427
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.

24 X 7 പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം

അയ്മനം

ഫോണ്‍ : 0481-2516149
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.

24 X 7 പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം

പൂഞ്ഞാർ

ഫോണ്‍ : 04822-274994
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.

24 X 7 പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം

ഈരാറ്റുപേട്ട

ഫോണ്‍ : 04822-277425
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.

24 X 7 പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം

മണിമല

ഫോണ്‍ : 04828-247031
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.

24 X 7 പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം

മരങ്ങാട്ടുപള്ളി

ഫോണ്‍ : 04822-250400
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.