അടയ്ക്കുക

ആശുപത്രികൾ

24 X 7 പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം

മാടപ്പള്ളി

ഫോണ്‍ : 0481-2472745
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.

24 X 7 പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം

തൃക്കോടിത്താനം

ഫോണ്‍ : 0481-2445470
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.

ആയുർവേദ ആശുപത്രി

വയസ്കരക്കുന്ന്

ഫോണ്‍ : 0481-2584803
വിഭാഗം / തരം: ആയുർവേദ ആശുപത്രി

ഇ എസ് ഐ ആശുപത്രി

വടവാതൂർ

ഫോണ്‍ : 0481-2576198
വിഭാഗം / തരം: ഇ എസ് ഐ ആശുപത്രി

ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റിയൂട്ട് ഓഫ് ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് ഹോസ്പിറ്റൽ

അമ്മഞ്ചേരി, കോട്ടയം, കേരളം, 686030

ഫോണ്‍ : 0481-2597344
വിഭാഗം / തരം: ആശുപത്രി

ഇൻഡോ-അമേരിക്കൻ ഹോസ്പിറ്റൽ

വൈക്കം

ഫോണ്‍ : 2673281
വിഭാഗം / തരം: സ്വകാര്യ ആശുപത്രി

എം ജി ഡി എം

കങ്ങഴ

ഫോണ്‍ : 2494244
വിഭാഗം / തരം: സ്വകാര്യ ആശുപത്രി

എസ് എച്ച് മെഡിക്കൽ സെന്റർ

നാഗമ്പടം

ഫോണ്‍ : 2562240
വിഭാഗം / തരം: സ്വകാര്യ ആശുപത്രി

കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ

ഉള്ളനാട്‌

ഫോണ്‍ : 04822-247343
വിഭാഗം / തരം: സി.എച്ച്.സി.

കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ

സചിവോത്തമപുരം

ഫോണ്‍ : 0481-2431700
വിഭാഗം / തരം: സി.എച്ച്.സി.