അടയ്ക്കുക

ബാങ്കുകള്‍

ഇന്‍ഡ്യന്‍ ഓവര്‍സീസ് ബാങ്ക്

നാഗമ്പടം

ഇ-മെയില്‍ : nagampadambr[at]ernsco[dot]iobnet[dot]co[dot]in
ഫോണ്‍ : 0481-2580225

ഇന്‍ഡ്യന്‍ ഓവര്‍സീസ് ബാങ്ക്

പാമ്പാടി

ഇ-മെയില്‍ : pampadybr[at]ernsco[dot]iobnet[dot]co[dot]in
ഫോണ്‍ : 0481-2509091

ഇന്‍ഡ്യന്‍ ഓവര്‍സീസ് ബാങ്ക്

പൊന്‍കുന്നം - ചിറക്കടവ്

ഇ-മെയില്‍ : chirakkadavy[at]iobnet[dot]co[dot]in
ഫോണ്‍ : 04828-221415

ഇന്‍ഡ്യന്‍ ഓവര്‍സീസ് ബാങ്ക്

പുതുപ്പള്ളി

ഇ-മെയില്‍ : puthupally[at]iobnet[dot]co[dot]in
ഫോണ്‍ : 0481-2301274

ഇന്‍ഡ്യന്‍ ഓവര്‍സീസ് ബാങ്ക്

റ്റി. ബി. റോഡ് കോട്ടയം

ഇ-മെയില്‍ : tbroadbr[at]ernsco[dot]iobnet[dot]co[dot]in
ഫോണ്‍ : 0481-2301274

ഇന്‍ഡ്യന്‍ ബാങ്ക്

വൈക്കം

ഇ-മെയില്‍ : vaikom[at]indianbank[dot]co[dot]in
ഫോണ്‍ : 04829-231080

ഇന്‍ഡ്യന്‍ ബാങ്ക്

പാലാ

ഇ-മെയില്‍ : pala[at]indianbank[dot]co[dot]in
ഫോണ്‍ : 04822-212237

ഇന്‍ഡ്യന്‍ ബാങ്ക്

കോട്ടയം

ഇ-മെയില്‍ : kottayam[at]indianbank[dot]co[dot]in
ഫോണ്‍ : 0481-2564154

ഇന്‍ഡ്യന്‍ ബാങ്ക്

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി

ഇ-മെയില്‍ : kanjirapally[at]indianbank[dot]co[dot]in
ഫോണ്‍ : 04828-202100

ഇന്‍ഡ്യന്‍ ബാങ്ക്

കടുത്തുരുത്തി

ഇ-മെയില്‍ : kaduthuruthy[at]indianbank[dot]co[dot]in
ഫോണ്‍ : 04829-283536