അടയ്ക്കുക

24 X 7 പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം

മരങ്ങാട്ടുപള്ളി


ഫോണ്‍ : 04822-250400
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.