അടയ്ക്കുക

അക്കരപ്പാടം അപ്രോച്ച് റോഡിനു വേണ്ടി യുളള സ്ഥലമെടുപ്പിനായി വിദഗ്ദ സമിതി റിപ്പോര്‍ട്ട് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടുളള നടപടിക്രമം

അക്കരപ്പാടം അപ്രോച്ച് റോഡിനു വേണ്ടി യുളള സ്ഥലമെടുപ്പിനായി വിദഗ്ദ സമിതി റിപ്പോര്‍ട്ട് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടുളള നടപടിക്രമം
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
അക്കരപ്പാടം അപ്രോച്ച് റോഡിനു വേണ്ടി യുളള സ്ഥലമെടുപ്പിനായി വിദഗ്ദ സമിതി റിപ്പോര്‍ട്ട് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടുളള നടപടിക്രമം

അക്കരപ്പാടം അപ്രോച്ച് റോഡിനു വേണ്ടി യുളള സ്ഥലമെടുപ്പിനായി വിദഗ്ദ സമിതി റിപ്പോര്‍ട്ട് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടുളള നടപടിക്രമം

29/07/2021 30/09/2021 കാണുക (71 KB)