അടയ്ക്കുക

ഫോം 9 നോട്ടീസ് : പട്ടിത്താനം – മണർകാട് ബൈ പാസ്സ് , പാലാ – കോഴാ റോഡ്

ഫോം 9 നോട്ടീസ് : പട്ടിത്താനം – മണർകാട് ബൈ പാസ്സ് , പാലാ – കോഴാ റോഡ്
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
ഫോം 9 നോട്ടീസ് : പട്ടിത്താനം – മണർകാട് ബൈ പാസ്സ് , പാലാ – കോഴാ റോഡ്

ഫോം 9 നോട്ടീസ് : പട്ടിത്താനം – മണർകാട് ബൈ പാസ്സ് , പാലാ – കോഴാ റോഡ്

17/03/2020 30/04/2020 കാണുക (3 MB) Form 9 Notice Pattithanam-manarcad bypass (2 MB)