അടയ്ക്കുക

ലളിതാംബിക അന്തര്‍ജനം സ്മാരകനിലയം നിര്‍മ്മാണത്തിനായി ഭൂമിയേറ്റെടുക്കുന്നതിനായി 19 (1) വിജ്ഞാപനം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം

ലളിതാംബിക അന്തര്‍ജനം സ്മാരകനിലയം നിര്‍മ്മാണത്തിനായി ഭൂമിയേറ്റെടുക്കുന്നതിനായി 19 (1) വിജ്ഞാപനം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
ലളിതാംബിക അന്തര്‍ജനം സ്മാരകനിലയം നിര്‍മ്മാണത്തിനായി ഭൂമിയേറ്റെടുക്കുന്നതിനായി 19 (1) വിജ്ഞാപനം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം

ലളിതാംബിക അന്തര്‍ജനം സ്മാരകനിലയം നിര്‍മ്മാണത്തിനായി ഭൂമിയേറ്റെടുക്കുന്നതിനായി 19 (1) വിജ്ഞാപനം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം

04/08/2022 30/09/2022 കാണുക (108 KB)