അടയ്ക്കുക

വൈക്കം- വെച്ചൂര്‍ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണത്തിനു വേണ്ടുയുളള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല്‍- സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാത പഠനത്തിന്‍െറ അന്തിമ റിപ്പോര്‍ട്ട്

വൈക്കം- വെച്ചൂര്‍ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണത്തിനു വേണ്ടുയുളള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല്‍- സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാത പഠനത്തിന്‍െറ അന്തിമ റിപ്പോര്‍ട്ട്
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
വൈക്കം- വെച്ചൂര്‍ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണത്തിനു വേണ്ടുയുളള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല്‍- സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാത പഠനത്തിന്‍െറ അന്തിമ റിപ്പോര്‍ട്ട്

വൈക്കം- വെച്ചൂര്‍ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണത്തിനു വേണ്ടുയുളള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല്‍- സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാത പഠനത്തിന്‍െറ അന്തിമ റിപ്പോര്‍ട്ട്

31/08/2021 30/09/2021 കാണുക (5 MB)