അടയ്ക്കുക

Fully Online

ചിത്രങ്ങളില്ല
ഓൺലൈനായി ഭൂനികുതി അടയ്ക്കൽ

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി: 10/04/2018

ഭൂരേഖയുടെ ഓൺലൈൻ പോക്കുവരവും പരിപാലനവും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള വെബ് അധിഷ്ഠിത ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ReLIS ( റവന്യൂ ലാൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം – റിലിസ്). ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ ലാൻഡ് റെക്കോർഡ്സ്…

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ