അടയ്ക്കുക

Information

ചിത്രങ്ങളില്ല
റവന്യൂ വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള സാക്ഷ്യപത്രത്തിനായുള്ള അപേക്ഷകൾ

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി: 10/09/2018

ജനങ്ങള്‍ക്ക് പൊതു സേവന കേന്ദ്രങ്ങള്‍ വഴിയും, വെബ് പോര്‍ട്ടല്‍ വഴിയും സര്‍ക്കാരിന്റെ സേവനങ്ങള്‍ നല്‍കുവാന്‍ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചു നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഇ-ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്. വിവിധ ഡിപ്പാര്‍ട്മെന്‍റുകളില്‍ നിന്നുള്ള സേവനങ്ങള്‍…

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ