അടയ്ക്കുക

കരകൗശലവിദ്യ

Bamboo Products
കരകൗശലവിദ്യ – ബാംബു പ്രോഡക്റ്റ്

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി: 21/10/2020

ബാംബു കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കുമരകത്ത് ആരംഭിച്ച ബാംബു ബസാര്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
Flowervase
മരതടിയിൽ കൊത്തിയെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പലതരം കരകൗശല സാധനങ്ങൾ

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി: 17/12/2019

കുമരകത്ത് ചീപ്പുങ്കൽ ഉള്ള പി‌പി‌ആർ കരകൗശല യൂണിറ്റ് , നെറ്റിപട്ടം, പതാകകൾ, ആന, മരതടിയിൽ കൊത്തിയെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പലതരം കരകൗശല സാധനങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ് .

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ