അടയ്ക്കുക

കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ സചിവോത്തമപുരം

കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ, സചിവോത്തമപുരം


ഫോണ്‍ : 0481-2431700
വിഭാഗം / തരം: സി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686532