അടയ്ക്കുക

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം കുറുപ്പുംത്തറ

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, കുറുപ്പുംത്തറ


ഫോണ്‍ : 04829-244050
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686603