അടയ്ക്കുക

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം തിരുവാർപ്പ്

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, തിരുവാർപ്പ്


ഫോണ്‍ : 0481-2382066
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686020