അടയ്ക്കുക

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം കരൂർ

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, കരൂർ


ഫോണ്‍ : 04822-262893
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.
Pincode: 695125