അടയ്ക്കുക

24 X 7 പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, ഈരാറ്റുപേട്ട

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, ഈരാറ്റുപേട്ട


ഫോണ്‍ : 04822-277425
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686122