അടയ്ക്കുക

ജനസംഖ്യാശാസ്ത്രം

ജനസംഖ്യാശാസ്ത്രം-കോട്ടയം ജില്ല
ജനസംഖ്യാ ലേബൽ മൂല്യം
വിസ്തീർണം 2208 Sq Km
ജനസംഖ്യ 19,74,551
റവന്യൂ ഡിവിഷനുകളുടെ എണ്ണം 2
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുടെ എണ്ണം 11
താലൂക്കുകളുടെ എണ്ണം 5
മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ എണ്ണം 6
വില്ലേജുകളുടെ എണ്ണം 100
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ എണ്ണം 71
സാക്ഷരതാ നിരക്ക് 97.21%
നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം 9