അടയ്ക്കുക

സഹായത്തിനുള്ള നമ്പര്‍

സിറ്റിസൺ കാൾ സെന്റർ

155300

ക്രൈം സ്റ്റോപ്പര്‍

1090

ചൈൽഡ് ഹെല്പ് ലൈൻ

1098

ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണം

1077

വനിതാ ഹെല്‍പ് ലൈന്‍

1091

സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണം

1070

ആംബുലൻസ് 

108

പോലീസ് 

100

ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ

101