അടയ്ക്കുക

റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസുകൾ

  1. റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ് , കോട്ടയം
    ഫോൺ: 0481 2562315, 0481 2582315
    ഇമെയിൽ: rdoktm[dot]ker[at]nic[dot]in
  2. റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, പാലാ
    ഫോൺ: 0482 2212212
    ഇമെയിൽ: rdopla[dot]ker[at]nic[dot]in