അടയ്ക്കുക

സ്ഥാനാർത്ഥി ചെലവ് സംഗ്രഹം -കോട്ടയം എച് പി സി

സ്ഥാനാർത്ഥി ചെലവ് സംഗ്രഹം

എച് പി സി

പേര് സ്ഥാനാർത്ഥി ചെലവ് സംഗ്രഹം
14 – കോട്ടയം അഡ്വ: കെ ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ്

1. ഡൌൺലോഡ്(4 എം ബി)

2. ഡൌൺലോഡ്(6 എം ബി)

3. ഡൌൺലോഡ്(5 എം ബി)

 

14 – കോട്ടയം ജോമോൻ ജോസഫ് സ്രാമ്പിക്കൽ

1. ഡൌൺലോഡ്(4 എം ബി)

2. ഡൌൺലോഡ്(5 എം ബി)

3. ഡൌൺലോഡ്(3 എം ബി)

 

14 – കോട്ടയം ജോസിൻ കെ ജോസഫ്

1. ഡൌൺലോഡ് (3 എം ബി)

2. ഡൌൺലോഡ് (3 എം ബി)

3. ഡൌൺലോഡ് (3 എം ബി)

 

14 – കോട്ടയം മന്മഥൻ

1. ഡൌൺലോഡ് (2 എം ബി)

2. ഡൌൺലോഡ് (2 എം ബി)

3. ഡൌൺലോഡ് (3 എം ബി)

 

14 – കോട്ടയം പി ഓ പീറ്റർ

1. ഡൌൺലോഡ് (4 എം ബി)

2. ഡൌൺലോഡ് (4 എം ബി)

3. ഡൌൺലോഡ് ( 3 എം ബി)

 

14 -കോട്ടയം റോബി മറ്റപ്പള്ളി

1. ഡൌൺലോഡ് (3 എം ബി)

2. ഡൌൺലോഡ് (3 എം ബി)

 

14 – കോട്ടയം സന്തോഷ് പുളിക്കൻ

1. ഡൌൺലോഡ്(5എം ബി)

2. ഡൌൺലോഡ്(4എം ബി)

3.ഡൌൺലോഡ്(3 എം ബി)

 

14 – കോട്ടയം സ്കറിയ എം എം

1. ഡൌൺലോഡ് (2 എം ബി)

2. ഡൌൺലോഡ് (3 എം ബി)

3. ഡൌൺലോഡ് (3എം ബി)

 

14 – കോട്ടയം സുനിൽ കുമാർ

1. ഡൌൺലോഡ് (6എം ബി)

2. ഡൌൺലോഡ് (3എം ബി)

3. ഡൌൺലോഡ് ( 6 എം ബി)

 

14 – കോട്ടയം തോമസ് ചാഴിക്കാടൻ

1. ഡൌൺലോഡ്(4 എം ബി)

2. ഡൌൺലോഡ്(4 എം ബി)

3. ഡൌൺലോഡ് (8 എം ബി)

 

14 -കോട്ടയം തുഷാർ വി എൻ

1. ഡൌൺലോഡ് (6 എം ബി)

2. ഡൌൺലോഡ് (6 എം ബി)

3. ഡൌൺലോഡ് ( 4 എം ബി)

 

14 – കോട്ടയം വിജു ചെറിയാൻ

1. ഡൌൺലോഡ് (3 എം ബി)

2. ഡൌൺലോഡ് (2 എം ബി)

3. ഡൌൺലോഡ് ( 3എം ബി)

 

14 – കോട്ടയം ചന്ദ്രബോസ്

1. ഡൌൺലോഡ് (4 എം ബി)

2. ഡൌൺലോഡ് (5 എം ബി)

 

14 – കോട്ടയം വി പി കൊച്ചുമോൻ

1. ഡൌൺലോഡ് (3 എം ബി)

2. ഡൌൺലോഡ് (9 എം ബി)