അടയ്ക്കുക

ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിവരങ്ങൾ

ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ

കേരള മുഖ്യമന്ത്രി

മൂന്നാം നില , നോർത്ത് ബ്ലോക്ക്

സെക്രട്ടറിയേറ്റ്

തിരുവനന്തപുരം, കേരള

പിൻ- 695001

ഫോൺ: 0471 – 2333241

ഫാക്സ് : 0471 – 2333489

ഇ-മെയിൽ : chiefminister[at]kerala[dot]gov[dot]in

ഫോൺ(വസതി): 0471 – 2314853, 2318406

വെബ്സൈറ്റ് : www.keralacm.gov.in