അടയ്ക്കുക

സ്ഥാനാർത്ഥി ചെലവ് സംഗ്രഹം – പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ്

സ്ഥാനാർത്ഥി ചെലവ് സംഗ്രഹം – പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ്
എൽ . എ . സി സ്ഥാനാർഥിയുടെ പേര് ചെലവ് കണക്ക്
098 – പുതുപ്പള്ളി ചാണ്ടി ഉമ്മൻ ഡൌൺലോഡ് 1 (4 എം ബി )
ഡൌൺലോഡ് 2 (4 എം ബി )

ഡൌൺലോഡ് 3(1 എം ബി)

ഡൌൺലോഡ് 4(1 എം ബി)

098 – പുതുപ്പള്ളി ലൂക്ക് തോമസ് ഡൌൺലോഡ് 1 (5 എം ബി )
ഡൌൺലോഡ് 2 (5 എം ബി )

ഡൌൺലോഡ് 3 (1 എം ബി)

ഡൌൺലോഡ് 4 (1 എം ബി)

098 – പുതുപ്പള്ളി ജയ്ക്ക് സി തോമസ് ഡൌൺലോഡ് 1 (6 എം ബി )
ഡൌൺലോഡ് 2 (4 എം ബി )

ഡൌൺലോഡ് 3 (2 എം ബി)

ഡൌൺലോഡ് 4 (1 എം ബി)

098 – പുതുപ്പള്ളി ലിജിൻ ലാൽ

ഡൌൺലോഡ് 1 (6 എം ബി )

ഡൌൺലോഡ് 2 (7 എം ബി )

ഡൌൺലോഡ് 3 (3 എം ബി)

ഡൌൺലോഡ് 4 (1 എം ബി)

098 – പുതുപ്പള്ളി സന്തോഷ് ജോസഫ് ഡൌൺലോഡ് 1 (4 എം ബി )
ഡൌൺലോഡ് 2 (3 എം ബി )

ഡൌൺലോഡ് 3 (1 എം ബി)

ഡൌൺലോഡ് 4 (1 എം ബി)

098 – പുതുപ്പള്ളി പി കെ ദേവദാസ്

ഡൌൺലോഡ് 1(4 എം ബി )

ഡൌൺലോഡ് 2(3 എം ബി )

ഡൌൺലോഡ് 3(522 കെ ബി)

ഡൌൺലോഡ് 4(1 എം ബി )

098 – പുതുപ്പള്ളി ഷാജി കെ കെ

ഡൌൺലോഡ് 1(2 എം ബി )

ഡൌൺലോഡ് 2(1 എം ബി)

ഡൌൺലോഡ് 3(1 എം ബി)

സംഗ്രഹ റിപ്പോർട്ട് 098-പുതുപ്പള്ളി എൽ. എ .സി : ഡൌൺലോഡ് (500 കെ ബി)