അടയ്ക്കുക

വെമ്പനാട് റിസോർട്ട്

Vembanad Resort

വെമ്പനാട് റിസോർട്ട്

ഫോണ്‍: 04812360866

ഇ-മെയില്‍: info[at]vlvs[dot]com

വിലാസം: വെമ്പനാട് റിസോർട്ട്, നാട്ടകം, കോട്ടയം

Pincode: 686001