അടയ്ക്കുക

ഹോട്ടൽ പ്രിന്സ്

ഹോട്ടൽ പ്രിൻസ്

ഹോട്ടൽ പ്രിന്സ്

ഫോണ്‍: 04812574483

ഇ-മെയില്‍: email[at]not[dot]available

വിലാസം: ഹോട്ടൽ പ്രിന്സ്, കോട്ടയം

Pincode: 686001