അടയ്ക്കുക

കടുത്തുരുത്തി ROB നിര്‍മ്മാണത്തിനായുളള സ്ഥലമെടുപ്പ് – സാമൂഹികാഘാത പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട് വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടുളള വിദഗ്ധ സമിതി യുടെ ശുപാര്‍ശയിന്‍മേല്‍ സമുചിത സര്‍ക്കാരിൻറെ ഉത്തരവ്

കടുത്തുരുത്തി ROB നിര്‍മ്മാണത്തിനായുളള സ്ഥലമെടുപ്പ് – സാമൂഹികാഘാത പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട് വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടുളള വിദഗ്ധ സമിതി യുടെ ശുപാര്‍ശയിന്‍മേല്‍ സമുചിത സര്‍ക്കാരിൻറെ ഉത്തരവ്
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
കടുത്തുരുത്തി ROB നിര്‍മ്മാണത്തിനായുളള സ്ഥലമെടുപ്പ് – സാമൂഹികാഘാത പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട് വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടുളള വിദഗ്ധ സമിതി യുടെ ശുപാര്‍ശയിന്‍മേല്‍ സമുചിത സര്‍ക്കാരിൻറെ ഉത്തരവ്

കടുത്തുരുത്തി ROB നിര്‍മ്മാണത്തിനായുളള സ്ഥലമെടുപ്പ് – സാമൂഹികാഘാത പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട് വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടുളള വിദഗ്ധ സമിതി യുടെ ശുപാര്‍ശയിന്‍മേല്‍ സമുചിത സര്‍ക്കാരിൻറെ ഉത്തരവ്

23/03/2024 30/04/2024 കാണുക (87 KB)