അടയ്ക്കുക

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2021 – അസന്നിഹിതരായ സമ്മദിദായകർക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഫോം -12 D

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2021 – അസന്നിഹിതരായ സമ്മദിദായകർക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഫോം -12 D
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2021 – അസന്നിഹിതരായ സമ്മദിദായകർക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഫോം -12 D

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2021 – അസന്നിഹിതരായ സമ്മദിദായകർക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഫോം -12 D

09/03/2021 30/04/2021 കാണുക (2 MB)