അടയ്ക്കുക

മാര്‍മല ചെറുകിട ജല വൈദ്യുത പദ്ധതിയ്ക്കായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായുളള സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാത പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട്

മാര്‍മല ചെറുകിട ജല വൈദ്യുത പദ്ധതിയ്ക്കായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായുളള സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാത പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട്
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
മാര്‍മല ചെറുകിട ജല വൈദ്യുത പദ്ധതിയ്ക്കായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായുളള സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാത പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട്

മാര്‍മല ചെറുകിട ജല വൈദ്യുത പദ്ധതിയ്ക്കായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായുളള സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാത പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട്

13/01/2022 28/02/2022 കാണുക (6 MB)