അടയ്ക്കുക

റെയില്‍പ്പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കല്‍- മുട്ടമ്പലം, മാഞ്ഞൂര്‍, അതിരമ്പുഴ വില്ലേജുകളിലെ 0.1388 ഹെക്ടര്‍ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത പഠനത്തിന്റെ കരട് റിപ്പോര്‍ട്ട്

റെയില്‍പ്പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കല്‍- മുട്ടമ്പലം, മാഞ്ഞൂര്‍, അതിരമ്പുഴ വില്ലേജുകളിലെ 0.1388 ഹെക്ടര്‍ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത പഠനത്തിന്റെ കരട് റിപ്പോര്‍ട്ട്
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
റെയില്‍പ്പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കല്‍- മുട്ടമ്പലം, മാഞ്ഞൂര്‍, അതിരമ്പുഴ വില്ലേജുകളിലെ 0.1388 ഹെക്ടര്‍ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത പഠനത്തിന്റെ കരട് റിപ്പോര്‍ട്ട്

റെയില്‍പ്പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കല്‍- മുട്ടമ്പലം, മാഞ്ഞൂര്‍, അതിരമ്പുഴ
വില്ലേജുകളിലെ 0.1388 ഹെക്ടര്‍ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള സാമൂഹ്യ
പ്രത്യാഘാത പഠനത്തിന്റെ കരട് റിപ്പോര്‍ട്ട്

18/09/2021 31/10/2021 കാണുക (3 MB)