അടയ്ക്കുക

ഇൻഡോ-അമേരിക്കൻ ഹോസ്പിറ്റൽ

ഇൻഡോ-അമേരിക്കൻ ഹോസ്പിറ്റൽ, വൈക്കം, കോട്ടയം


ഫോണ്‍ : 2673281
വിഭാഗം / തരം: സ്വകാര്യ ആശുപത്രി
Pincode: 686143