അടയ്ക്കുക

എസ് എച്ച് മെഡിക്കൽ സെന്റർ

എസ് എച്ച് മെഡിക്കൽ സെന്റർ, നാഗമ്പടം


ഫോണ്‍ : 2562240
വിഭാഗം / തരം: സ്വകാര്യ ആശുപത്രി
Pincode: 686001