അടയ്ക്കുക

കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ ഇടമറുക്

കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ, ഇടമറുക്


ഫോണ്‍ : 04822-220101
വിഭാഗം / തരം: സി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686586