അടയ്ക്കുക

കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ കടപ്ലാമറ്റം

കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ, കടപ്ലാമറ്റം


ഫോണ്‍ : 04822-251499
വിഭാഗം / തരം: സി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686571