അടയ്ക്കുക

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം കൊഴുവനാൽ

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, കൊഴുവനാൽ


ഫോണ്‍ : 04822-269367
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686573