അടയ്ക്കുക

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം തലയാഴം

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, തലയാഴം


ഫോണ്‍ : 04829-224814
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686607