അടയ്ക്കുക

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം കരിക്കാട്ടൂർ

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, കരിക്കാട്ടൂർ


ഫോണ്‍ : 04828-246560
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686544