അടയ്ക്കുക

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, കാണക്കാരി

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, കാണക്കാരി


ഫോണ്‍ : 0481-2532063
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686632