അടയ്ക്കുക

24 X 7 പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, പാറമ്പുഴ

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, പാറമ്പുഴ


ഫോണ്‍ : 0481-2770829
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686004