അടയ്ക്കുക

24 X 7 പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, ബ്രഹ്മമംഗലം

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, ബ്രഹ്മമംഗലം


ഫോണ്‍ : 04829-274427
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686605