അടയ്ക്കുക

24 X 7 പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, പൂഞ്ഞാർ

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, പൂഞ്ഞാർ


ഫോണ്‍ : 04822-274994
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686581