അടയ്ക്കുക

എസ് ആർ ഇ പി മോഡൽ പഞ്ചായത്ത്

തീയതി : 24/11/2022 - 31/03/2023 | മേഖല: മൃഗസംരക്ഷണം

14 സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് പെൺ ആടുകളെ വിതരണം ചെയ്യുകയും 17 ബിപിഎൽ സ്ത്രീ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് എരുമക്കുട്ടികളെ വിതരണം ചെയ്യുകയും മൃഗങ്ങൾക്ക് വിരമരുന്ന് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഗുണഭോക്താവ്:

കർഷകർ

ആനുകൂല്യങ്ങള്‍:

കുട്ടികൾക്കുള്ള സ്വയം തൊഴിൽ, മൃഗസംരക്ഷണ അവസരങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അവബോധം വളർത്തുക. സ്വയം തൊഴിലവസരങ്ങൾ നൽകുകയും മാംസ ഉൽപ്പാദനം വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കണം

അപേക്ഷകൾ ബന്ധപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് വെറ്ററിനറി സർജന് സമർപ്പിക്കുക