അടയ്ക്കുക

ദുരിതാശ്വാസം

പ്രകൃതി ദുരന്തം ബാധിച്ച ജനങ്ങൾക്കും, അപകട മരണത്താൽ പ്രിയപെട്ടവരെ നഷ്ടപെട്ടവർക്കും, ഗുരുതര രോഗം ബാധിച്ച് അവശത അനുഭവിക്കുന്നവർക്കും അടിയന്തിരാശ്വാസമായി സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നു.

സന്ദർശിക്കുക: https://cmdrf.kerala.gov.in/

നഗരം : കോട്ടയം