അടയ്ക്കുക

ആർ . ടി . എ. കോട്ടയം

ആർ . ടി . എ. കോട്ടയം അജണ്ടകൾ, തീരുമാനങ്ങൾ
തീയതി അജണ്ട തീരുമാനം
03/07/2023 ഡൌണ്‍ലോഡ് (പി.ഡി.എഫ് 1.48 MB) ഡൌണ്‍ലോഡ് (പി.ഡി.എഫ് 509 KB)
29/11/2022 ഡൌണ്‍ലോഡ് (പി.ഡി.എഫ് 1.40 MB) ഡൌണ്‍ലോഡ് (പി.ഡി.എഫ് 340 KB)
24/05/2022 ഡൌണ്‍ലോഡ് (പി.ഡി.എഫ് 781 KB) ഡൌണ്‍ലോഡ് (പി.ഡി.എഫ് 403 KB)
26/02/2021 ഡൌണ്‍ലോഡ് (പി.ഡി.എഫ് 892 KB) ഡൌണ്‍ലോഡ് (പി.ഡി.എഫ് KB)
27/06/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (പി.ഡി.എഫ് 1 MB)
08/02/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (പി.ഡി.എഫ് 1.37 MB) ഡൌണ്‍ലോഡ് (പി.ഡി.എഫ് 815 KB)
03/11/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ് (പി.ഡി.എഫ് .2 MB)
സപ്പ്ളിമെൻറ്ററി അജണ്ട ഡൌണ്‍ലോഡ് (പി.ഡി.എഫ് 755 KB)
ഡൌണ്‍ലോഡ് (പി.ഡി.എഫ് .894 KB)
20/06/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ് (പി.ഡി.എഫ് .1 MB) ഡൌണ്‍ലോഡ് (പി.ഡി.എഫ് 393 KB)
22/02/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ് (പി.ഡി.എഫ് . 1.2 MB) ഡൌണ്‍ലോഡ് (പി.ഡി.എഫ് . 548KB)
30/11/2017 ഡൌണ്‍ലോഡ് (പി.ഡി.എഫ് . 1.6 MB) ഡൌണ്‍ലോഡ് (പി.ഡി.എഫ് . 682KB)
25/07/2017 ഡൌണ്‍ലോഡ് (പി.ഡി.എഫ് . 2 MB) ഡൌണ്‍ലോഡ് (പി.ഡി.എഫ് . 1.1 MB)
02/02/2017 ഡൌണ്‍ലോഡ് (പി.ഡി.എഫ് . 939 KB) ഡൌണ്‍ലോഡ് (പി.ഡി.എഫ് . 795 KB)