അടയ്ക്കുക

കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്‌വർക്ക്

കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്‌വർക്ക്
ഡിസ്‌ട്രിക്‌ട് ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ കോട്ടയം
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കോട്ടയം, പിൻ – 686002
ഫോൺ: 7034188037 (ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻചാർജ്)
കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഐ റ്റി മിഷൻ
ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഐ റ്റി ഡിപ്പാർട്മെൻറ്, കേരളാ സർക്കാർ
ഹെൽപ് ഡെസ്ക് നമ്പർ : 18004256171